Artystka uro­dzo­na w Gdyni w 1992 roku. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w pra­cow­ni pro­fe­so­ra Macieja Świeszewskiego. W 2014 roku sty­pen­dyst­ka pro­gra­mu LPP Erasmus w Universidad Complutense w Madrycie. Zajmuje się malar­stwem, video oraz tka­ni­ną arty­stycz­ną. W swo­ich pra­ca­ch sku­pia się głów­nie na kobie­cym akcie w połą­cze­niu ze wzo­rzy­sty­mi orna­men­ta­mi. Koncentruje się na grze świa­teł i kolo­ra­ch. Łączy dwie kul­tu­ry: euro­pej­ską (kobie­cy akt) i isla­mu (kolo­ro­we orna­men­ty). Brała udział w kilku wysta­wa­ch zbio­ro­wy­ch w kra­ju i za gra­ni­cą.

------ ♣ ------ ------ ♠ ------ ------ ♦ ------