Artystka miesz­ka i pra­cu­je w Warszawie. Od 2010 roku nale­ży do gru­py „Visionary Art” zało­żo­nej przez Otto Rappa. Jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­we­go sto­wa­rzy­sze­nia — Society of Art of Imagination w Londynie, któ­re­go patro­nem hono­ro­wym jest zna­ny sur­re­ali­sta austriac­ki prof. Ernst Fuchs. Jej pra­ce były publi­ko­wa­ne w kata­lo­ga­ch Imaginaire V, Imaginaire VI, Visionary Art Yerbook 2010–2011. Prezentowała swo­je pra­ce na wysta­wa­ch w Polsce, Austrii, Włoszech, USA, Meksyku, Rosji. Maluje głow­nie w tech­ni­ce paste­li, spo­ra­dycz­nie ole­ju.

------ ♣ ------ ------ ♠ ------ ------ ♦ ------