Urodzona w Krakowie w 1959 r. Studia na ASP w Krakowie, Wydział Grafiki. Dyplom w 1984 r. w pra­cow­ni wklę­sło­dru­ku i lito­gra­fii. Dwukrotne Grand Prix – 1999 r. i 2006 r. w kon­kur­sie „Najlepsza gra­fi­ka mie­sią­ca” – Kraków. Dwukrotna nagro­da „ Złota rama” w kon­kur­sie „Mały obraz” w 2000 r. i 2007 r. , trzy nagro­dy w Premio Firenze: II – 2002 r. , III – 2004 r. , I – 2007 r. , wyróż­nie­nie w kon­kur­sie „Muzyka w malar­stwie” – Tychy 2005 r. , wyróż­nie­nie w „Salonie zimo­wym” – Kraków 2006 r. Finalistka 12th International Biennia Print&Drawing – Tajwan 2006 r. 2010 r. – udział w Triennale Grafiki Polskiej – Katowice. 2011 r. – Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Graficznym im, L.Meidnera w Oleśnicy. W 2011 r. – udział mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie paste­li – Nowy Sącz- Polska. W 2012 r. udział w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie paste­li – Francja, Saint-Aulaye. 2013 r. – Nagroda Rady Generalnej za kre­atyw­no­ść w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie paste­li — Francja, Saint-Aulaye. 2014 r. wyróż­nie­nie w kon­kur­sie ”Mały obraz” Kraków.

Członek ZPAP i SMTG.
Brała udział w oko­ło 100 wysta­wa­ch zbio­ro­wy­ch w tym kil­ku­na­stu indy­wi­du­al­ny­ch. Uprawia: gra­fi­kę, malar­stwo, rysu­nek i pro­jek­to­wa­nie gra­ficz­ne.

------ ♣ ------ ------ ♠ ------ ------ ♦ ------